Statut

SPLOŠNE DOLOČBE:
1. člen
Združenje kraparjev Slovenije ( v nadaljnjem besedilu: ZKS ) je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi veljavnega Zakona o društvih ( Ur. L. RS. štev. 61/ 2006 ).
Namen delovanja ZKS ni pridobivanje dobička. Prihodke pridobljene s članarino in dopolnilno pridobitno dejavnostjo bo ZKS namenilo za uresničevanje svojega namena in ciljev.
2. člen
Ime društva je: Združenje kraparjev Slovenije
Sedež društva je v Spodnji Polskavi 11, 2331 Pragersko.
3. člen
ZKS ima svoj žig in emblem.
Žig je okrogle oblike premera 3,2 cm z navedbo imena in sedeža ZKS ter emblemom ZKS.
Emblem je v obliki kroga z imenom Združenje kraparjev Slovenije, v sredini emblema je silhueta krapa.
4. člen
ZKS je pravna oseba zasebnega prava vpisana v register društev pri Upravni enoti Slovenska Bistrica.
ZKS predstavlja njegov predsednik, katerega osebne podatke iz sedme alinee prvega odstavka 18. člena Zdru-1 se predloži Upravni enoti Slovenska Bistrica.
5. člen
Delovanje ZKS je javno.
6. člen
ZKS lahko pridobi in ima nepremično premoženje ter druga sredstva za uresničevanje svojih ciljev in nalog.
NAMEN IN CILJI DELOVANJA:
7. člen
a.) Namen ZKS:
ZKS je samostojno, prostovoljno združenje državljanov Republike Slovenije, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z ribolovom. Namen društva je pridobivanje in promocija znanja o ribolovu, vzbujanje ljubezni do narave in sobivanja v njej, strmenje k čistoči in zaščita pred onesnaženjem celinskih voda in njihove okolice
b.) Cilji ZKS:
-vzpodbujanje in razvijanje vseh oblik izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti na področju sladkovodnega ribolova,
-združevanje ribičev, ter spodbujanje sodelovanja s tujimi in slovenskimi strokovnjaki na področju ribolova in ribogojstva,
-zavzemanje za „human“ odnos do ulovljene ribe,
-zaščita kapitalnih primerkov vseh ribjih vrst,
-sodelovanje pri uvedbi Etičnega kodeksa v športni, ljubiteljski in turistični ribolov.
8. člen
Namen in cilje uresničuje ZKS z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
-z združevanjem ribičev in zastopanjem njihovih interesov,
-z ozaveščanjem ribičev o varovanju okolja,
-s sodelovanjem z vladnimi in nevladnimi službami,
-s turistično dejavnostjo,
-z upravljanjem katere izmed celinskih voda na ozemlju Republike Slovenije,
-s svetovanjem pri nakupu rib, opreme za ribolov in ribogojstvo,
-z vzgojo mladih ribičev,
-z izobraževanjem ribičev,
-z organizacijo delavnic in predavanj,
-z organizacijo in izvedbo tekmovanj v športnem ribolovu skladno z obstoječimi pravilniki,
-s svetovanjem,
-s promocijo športnega ribolova.
9. člen
ZKS poleg izvajanja nalog navedenih v 8. členu temeljnega akta ZKS lahko opravlja tudi naslednjo dopolnilno pridobitno dejavnost:
prirejanje družabnih prireditev
organiziranje in izvedbo tekem v športnem ribolovu
s prodajo novoletnih koledarjev
ČLANSTVO:
10. člen
Član ZKS je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan Evropske unije ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ob enakih pogojih in na enak način, ki je določen v statutu.
Članstvo v ZKS je prostovoljno.
Novim članom ZKS ne zaračunava pristopnine.
ZKS ima:
-redne člane
-mladoletne člane
11. člen
Redni člani imajo naslednje pravice in dolžnosti:
pravice:
–da volijo in so voljeni,
–da sodelujejo pri delu in odločajo v organih ZKS,
–da se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira ZKS,
–da sodelujejo pri izdelavi programa ZKS in so seznanjeni s finančnim poslovanjem, združenja
–da nosijo znak in odlikovanja ZKS.
dolžnosti:
-da spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov ZKS,
-da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog ZKS,
-da redno plačujejo članarino in druge prispevke,
-da se izobražujejo in usposabljajo,
-da dajejo ZKS informacije skladno s pristopno izjavo,
– da varujejo ugled ZKS.
12. člen
Kandidat za članstvo zaprosi za članstvo s »pisno vlogo za sprejem v članstvo«, v kateri navede identifikacijske podatke ( ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, davčno številko, EMŠO ) ter podpiše pristopno izjavo, v kateri je naveden tudi namen pridobivanja in pravica uporabe podatkov.
13. člen
O sprejemu v redno članstvo odloča upravni odbor praviloma vsak mesec ob njegovem rednem zasedanju.
Članstvo se lahko odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega dejanja, na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ribolova, pa obsodba še ni izbrisana ( 103. člen Kazenskega zakonika RS ), ali pa so bile izključene iz RD zaradi disciplinskega prekrška, pa od izključitve še ni minilo 5 let.
O odklonitvi je kandidata potrebno pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov.
Zoper zavrnitev se kandidat lahko pritoži v 30 dneh od prejema obvestila na zbor članov ZKS. Enako pritožbo lahko vloži kandidat,če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na upravni odbor.
14. člen
Mladoletni član je oseba do dopolnjenega 18. leta starosti.
Če se v ZKS včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 14. letu starosti, pa zakoniti zastopnik poda pisno soglasje.
15. člen
Članstvo v ZKS preneha z ustrezno spremembo statusa, ki je lahko posledica:
-izstopa
-smrti
-črtanja članstva
-prenehanja delovanja ZKS
-izključitve iz ZKS
Član izstopi iz ZKS s pisno izjavo ali z nepravočasnim podaljšanjem članarine za naslednje leto.
Člana se črta ( razporedi med tiste, ki so odstopili ), če ne poravna članskih obveznosti v roku, ki ga določi UO.
Člana se lahko izključi iz društva, če grobo krši določila pravil ZKS in sklepov njegovih organov, če zavestno ravna proti interesom društva in če škodi njegovemu ugledu.
O izključitvi odloča na prvi stopnji upravni odbor.
Zoper sklep o izključitvi je dovoljena pritožba na občni zbor društva v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.
UPRAVLJANJE ZKS:
16. člen
ZKS upravljajo organi ZKS:
-zbor članov ( v nadaljevanju: ZČ ),
-predsednik ZKS,
-upravni odbor ( v nadaljevanju: UO ),
-nadzorni odbor ( v nadaljevanju: NO ).
Funkcije v UO in v NO se izključujejo. Mandatna doba organov ZKS je 5 let.
ZBOR ČLANOV
17. člen
Zbor članov je najvišji organ ZKS, ki ga sestavljajo vsi člani. Mladoletne člane zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.
Vsi organi ZKS in njihovi funkcionarji so za svoje delo odgovorni zboru članov.
Redne seje zbora članov sklicuje UO enkrat letno, najkasneje v 90-tih dneh po izteku koledarskega leta.
Izredni zbor članov skliče UO po lastni presoji, na pobudo NO ali na pobudo 1/5 članov RD iz 1. odstavka tega člena. Pobuda mora biti pisna in obrazložena, če jo vložijo člani pa od vseh podpisana. UO mora sklicati izredni zbor članov najkasneje v 30 dneh po vložitvi pobude. Če tega ne stori UO, ga skliče pobudnik (pobudniki). Odločanje na izrednem zboru članov ni možno, če na njem ni predsednika UO.
Za redni in izredni zbor članov veljajo enaka pravila o vabljenju, sklepčnosti, glasovanju, delovnem predsedstvu ter možnosti sklica v več delih.
Podrobnejša določila o delu zbora članov lahko ureja Poslovnik o delu zbora članov.
18. člen
O sklicu zbora članov morajo biti člani obveščeni skupaj z dnevnim redom 14 dni pred sejo zbora.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, nato pa veljavno odloča če:
-se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani
-je prisotna najmanj tretjina članov
Zbor članov sprejema sklepe z večino navzočih članov, statut in spremembe statuta pa z dvotretjinsko večino navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, če se člani ne odločijo za tajno glasovanje. Volitve organov ZKS so tajne.
19. člen
Naloge in pristojnosti zbora članov so:
sklepa o dnevnem redu,
sprejema in spreminja statut ZKS,
sprejema program dela in finančni načrt,
sprejema letno finančno poročilo in poročilo o delovanju ZKS,
voli in razrešuje predsednika ZKS, člane upravnega odbora, ter člane nadzornega odbora,
na predlog upravnega odbora odloča o vključevanju, povezovanju in sodelovanju z drugimi organizacijami,
sprejema načrte investicij,
sklepa o prenehanju ZKS,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi ali člani ZKS v skladu z namenom in cilji ZKS.
PREDSEDNIK ZKS
20. člen
Predsednik ZKS zastopa in predstavlja ZKS in vodi njegovo delo.
Predsednika ZKS neposredno voli zbor članov. Je predsednik UO in odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.
Predsednik ZKS je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje ZKS v skladu s statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren zboru članov, za društveno dejavnost pa upravnemu odboru.
Predsednik ZKS je dolžan zadržati sklep kateregakoli organa družine, če meni, da je v nasprotju z zakonodajo oz. v nasprotju z akti ZKS. O zadržanju obvesti v roku osmih dni organ, ki ga je sprejel ter predsednika NO.
UPRAVNI ODBOR :
21. člen
UO je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela, kadrovanje ter vodi ZKS med dvema zasedanjema zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov.
UO šteje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik ter 4 drugi člani.
Predsedniki komisij, ki delujejo v okvirju ZKS so člani UO.
UO se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat na leto.
22. člen
Naloge UO so:
imenuje stalne in občasne komisije,
sklicuje zbor članov,
skrbi za izvrševanje programa ZKS,
pripravi predlog statuta ZKS in njegovih sprememb,
pripravi predloga finančnega plana in plana dela ZKS,
pripravi finančno poročilo in poročilo o delu ZKS,,
skrbi za finančno in materialno poslovanje ZKS,
upravlja s premoženjem ZKS,
odloča o odškodninskih zahtevkih,
vodi evidenco članstva, vodi statistične podatke in jih posreduje ribiškim organizacijam
odloča o sprejemu novih članov,
opravlja druga dela s področja dejavnosti ZKS
odloča o izključitvi članov iz ZKS, zaradi razlogov navedenih v 4. odstavku 15. člena temeljnega akta ZKS
23. člen
UO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik ZKS, v njegovi odsotnosti pa član UO, ki ga predsednik pooblasti.
UO je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov, odloča pa z večino navzočih članov. Kadar za predlog sklepa glasuje enako število članov, je sprejet sklep, za katerega glasuje predsednik.
UO lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne odbore in komisije. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi UO izmed članov ZKS.
NADZORNI ODBOR:
24. člen
NO spremlja delo UO in drugih organov ZKS ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem ZKS. Enkrat letno poroča zboru članov.
NO je sestavljen iz treh članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani NO lahko sodelujejo na sejah UO brez pravice odločanja.
NO je sklepčen, če je prisotna večina članov. Veljavno sklepa z večino navzočih članov.
FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZKS:
25. člen
ZKS ima lahko nepremično in premično premoženje.
ZKS pridobiva sredstva za svoje delovanje:
s članarino,
iz dejavnosti ZKS,
z dopolnilno pridobitno dejavnostjo,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev in sponzorjev.
ZKS pridobiva sredstva iz dopolnilne pridobitne dejavnosti iz 9. člena tega statuta, lahko pa iz tega naslova pridobi tudi denarna sredstva države ali lokalne skupnosti skladno z razvojno strategijo in sprejetimi akti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor.
Presežek prihodkov nad odhodki ZKS porabi izključno za uresničevanje namena in ciljev iz 7. in 8. člena tega statuta.
ZKS premoženja ne sme deliti med svoje člane.
26. člen
Finančno in materialno poslovanje vodi ZKS v skladu z računovodskimi standardi za društva. Za pridobitno dejavnost iz 9. člena tega statuta vodi ločeno knjigovodstvo.
ZKS ima svoj transakcijski račun.
Letno poročilo mora ZKS predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v rokih iz 29. člena ZDru-1.
27. člen
Finančno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v knjigovodsko dokumentacijo ZKS.
Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem izvaja NO ZKS.
UO odloči ali bo finančno poslovanje vodilo ZKS samo, ali pa bo to pogodbeno opravljal knjigovodski servis.
28. člen
Nepremično premoženje lahko ZKS kupi ali proda le na podlagi sklepa zbora članov, premično premoženje pa po sklepu UO ZKS.
JAVNOST DELA:
29. člen
ZKS zagotavlja javnost svojega dela:
z objavami na oglasnih deskah v društvenih prostorih,
z javnostjo sej njenih organov,
na svojih spletnih straneh,
z dostavljanjem računovodskih izkazov pristojnemu državnemu organu.
Širšo javnost obvešča ZKS z objavami v sredstvih javnega obveščanja.
7. PRENEHANJE ZKS:
30. člen
ZKS preneha:
po volji članov s sklepom zbora članov,,
s stečajem,
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
po zakonu.
Sklep o prenehanju mora vsebovati podatke iz 2. odstavka 38. člena ZDru-1.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE:
31. člen
Navedena pravila ZKS je sprejel ustanovni občni zbor na svoji seji dne______2008 in so takoj stopila v veljavo. Uporabljati se začnejo, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z Zakonom o društvih.
ZKS začne delovati z dnem vpisa v register društev.

Comments Off on Statut